สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  20497/2556
โจทก์ใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายแต่เพียงผู้เดียว
โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง แม้เป็นปัญหาที่จำเลยมิได้ยกขึ้นโต้แย้ง  ศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ป.วิ.พ. มาตรา 142
ป.พ.พ.มาตรา  1715, 1712, 1713, 1726, 1736

ศาลมีคำสั่งตั้งโจทก์และว. เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 (2) วรรคท้าย    หาใช่ว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม มาตรา 1712 ไม่  จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 1726  ซึ่งกำหนดไว้โดยเฉพาะ  จะนำวิธีการตามมาตรา 1715 ที่ใช้เฉพาะผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมมาใช้บังคับไม่ได้    เมื่อว. ไม่ยอมลงลายมือชื่อมอบอำนาจให้โจทก์ดำเนินคดีกับจำเลย  จึงมีเหตุขัดข้อง  โจทก์สามารถยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอถอน ว. จากการเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับโจทก์ได้ตามมาตรา 1727    แต่โจทก์หาได้ดำเนินการดังกล่าวไม่      โจทก์ใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายแต่เพียงผู้เดียว  โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง  แม้จำเลยจะไม่ได้ยกขึ้นโต้แย้งในชั้นอุทธรณ์และฏีกา  แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้

            *********************************************************************************

ย่อและรวบรวมโดย :  
                        ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์  (Tel. 089-8811786)
                        SASINUN CHONGTHANAPIPAT -  SASINUN ATTORNEY AT LAW
                        รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  ปรึกษากฎหมาย
                        คดีแรงงาน  คดีแพ่ง  ครอบครัว มรดก  ผู้บริโภค สัญญา และด้านกฎหมายอื่นๆ
                        (THAI & ENGLISH)

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright