• เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

พิกัดน้ำหนักสำหรับ รถบรรทุก

พิมพ์ PDF

      รถกึ่งพ่วง 3 เพลา (Semi-Trailer) ตัวรถลากจูง 10 ล้อ 3 เพลา และตัวพ่วง 3 เพลา

         1. มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (King Pin) มากกว่า 8 เมตร สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่เกิน 50.5 ตัน ผ่อนผันถึง 31 ธ.ค. 2557 สำหรับรถใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553
         2. กรณีรถเก่า (จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2553) ซึ่งมีระยะห่างระหว่าง King Pin น้อยกว่า 8 เมตร ให้บรรทุกน้ำหนักได้ไม่เกิน 50.5 ตัน เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553 ถึง 31 ธ.ค. 2557 และหลังจากนั้นต้องบรรทุกน้ำหนักดังนี้

        - ระยะห่างของ King Pin 7 เมตร รับน้ำหนักบรรทุกรวมตัวรถไม่เกิน 49 ตัน
        - ระยะห่างของ King Pin 6 เมตร รับน้ำหนักบรรทุกรวมตัวรถไม่เกิน 47 ตัน
        - ระยะห่างของ King Pin 5 เมตร รับน้ำหนักบรรทุกรวมตัวรถไม่เกิน 45 ตัน
        - ระยะห่างของ King Pin 4.5 เมตร รับน้ำหนักบรรทุกรวมตัวรถไม่เกิน 43 ตัน

        3.  รถบรรทุกกึ่งพ่วง 6 เพลา 22 ล้อ ที่มีระยะ King Pin ไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร ให้สามารถรับน้ำหนักไม่เกิน 45 ตัน

      รถพ่วง  (Full Trailer) 22 ล้อ 6 เพลา ขยายระยะเวลาผ่อนผันน้ำหนักบรรทุกรวมตัวรถได้ไม่เกิน 53 ตัน ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2555 และหลังจากนั้นให้บรรทุกไม่เกิน 50.5 ตัน

      น้ำหนักรถของรถบรรทุกพ่วงทุกประเภท  ผ่อนผันน้ำหนักบรรทุกรวมของรถบรรทุกพ่วงทุกประเภทเมื่อนำมาพ่วงกับรถลากจูงแล้ว ต้องมีน้ำหนักบรรทุกรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 53 ตัน ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2555 และหลังจากนั้นให้บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 50.5 ตัน

LAST_UPDATED2